مقارنه اسلوبیه فی القرآن الکریم ودورها فی جمالیه الآیات سوره الإنسان وعبس نموذجا

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

طریقه تجمیع الکلمات فی الجمله لها تاثیر کبیر علی النقل الصحیح للمفاهیم إلی الجمهور؛ فلذلک انشا اخصاء البلاغه فرعا یدرس هذا الامر یسمی بالاسلوبیه، والتی من خلال دراسه اسلوب کتابه المولف، تساعد علی اکتشاف غرضه الرییس من کتابه عمل معین؛ ومضافا إلی ذلک، فإنها تکشف عن جوانب الجمال فیه، ودور استخدام الاسالیب المختلفه، والمتنوعه فی إنشایه. وقد کان هذا الاتجاه محور اهتمام العدید من الباحثین فی العقود الاخیره. هذه الدراسه تهدف إلی المقارنه الاسلوبیه بین الآیات المختاره من السورتین الإنسان، وعبس، والتی تکون حول غزاره العطاء، والکراهه، والاشمیزاز، خلال المنهج الوصفی التحلیلی، مستمده من المنهج الإحصایی. تدل نتایج البحث علی ان اهم الاسالیب المستخدمه فی الآیات المختاره من السورتین، هو الاسلوب الخبری، والاسلوب الإنشایی، واسلوب النفی، والترکیب الوصفی، وعملیه الربط والتکرار، واسلوب التقدیم والتاخیر، واسلوب الحذف، والطباق والتقابل. ووصل البحث إلی ان الاسلوب الخبری هو الاکثر حضورا فی کلتا السورتین، کما تم توظیف الجمل الفعلیه فی هذا الاسلوب اکثر بالنسبه للجمل الاسمیه، والفعل الماضی هو الاکثر استعمالا (56%) فی سوره الإنسان، والفعل المضارع هو الاکثر حضورا (64%) فی سوره عبس. وتعود کثره استخدام الفعل الماضی فی سوره الإنسان إلی ان محتوی هذه السوره یدور حول المکافاه، والجزاء القطعی لعمل الابرار، والذی لا شک فی إعطایه، فیشجع الجمهور للقیام بذلک، وکثره استخدام الفعل المضارع فی سوره عبس تدل علی انه إذا بخل الإنسان فی الزمن الحاضر، او ​​المستقبل سیعامل معه مثله، ویودی إلی غضب الله ونقمته؛ فضلا عن ذلک، تنوع الاسالیب فی سوره الإنسان یلفت انتباه الجمهور إلی هذه الواقعه المهمه، ونتایجها المذهله.

زبان:
عربی
صفحات:
51 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2651057 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!