تعیین وضعیت تروفی مخزن پشت سد بوستان استان گلستان با تکیه بر شاخص تروفی TSI

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

وضعیت تروفیک دریاچه از ویژگی های نمایانگر تاثیرات انسانی بر این اکوسیستم های آبی می باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت تروفی دریاچه سد بوستان (استان گلستان) به صورت فصلی از بهار 1398 تا تابستان 1399 در 5 ایستگاه مطالعاتی انجام شد. در این مطالعه پارامترهای فیزیکوشیمیایی مانند pH، هدایت الکتریکی، دما، غلظت اکسیژن محلول، عمق صفحه سشی، شوری، مواد جامدمحلول و سختی کل تعیین شد. هم چنین، نیترات، فسفات، نیتروژن کل، فسفر کل، آمونیاک، قلیاییت کل و کلروفیل a با استفاده از روش استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفتند. شاخص کارلسون میزان تغذیه گرایی در نقاط مختلف دریاچه بر اساس فسفر کل، کلروفیل a و عمق صفحه سشی محاسبه گردید. نتایج شاخص کارلسون بین 44/52 تا 46/60 متغیر بود و شرایط یوتروف در دریاچه را نشان داد. پژوهش حاضر می تواند در آینده به صورت سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای نیل به نظارت و بهره برداری بهینه و مدیریت کیفیت آب مخزن پشت سد بوستان ارایه دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
135 تا 146
لینک کوتاه:
magiran.com/p2652401 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!