تقعرات فی مرایا الذهن: دراسه نفسانیه لروایه "دفاتر الوراق" لجلال برجس

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
یعد التحلیل النفسی للروایه مدخلا مهما لفهم الواقع الاجتماعی وما یعانیه الإنسان من توترات وازمات نتیجه ما احدثته المدنیه الحدیثه وصراعاتها بین الموروث القدیم وتحدیات الحاضر. وتاتی هذه الدراسه النفسانیه لتسلط الضوء علی العمل الإبداعی الممیز للروایی الاردنی جلال برجس الذی نال الجایزه العالمیه للروایه العربیه (بوکر) سنه 2021م علی روایته الاجتماعیه «دفاتر الوراق». والملاحظ ان الروایی فی روایته هذه قد صور البییه الاجتماعیه التی عاشها بکامل ابعادها وخاصه السلبیه منها فی محاوله لتجسید الواقع المعاش، وما له من مظاهر مقیته وانعکاسات حافله بالصور الموثره المثقله بجراحات الماضی ومرارات الحاضر وغیاب المستقبل المامول. وتحاول هذه الدراسه تحلیل نفسیه البطل الذی یمثل شریحه الشاب المثقف المحبط المتخبط فی انطواءاته الذاتیه ورواه الجانحه فی الخیال، وهی صوره حیه لا تغیب فی مجتمعات العالم الثالث الذی ینوء تحت وطاه الحداثه والتبعیه والانفصام الثقافی. وتتوخی هذه المقاله من خلال منهجها النفسی والتحلیلی قراءه احداث الروایه ومجریاتها المحبوکه بحرفیه تامه قراءه فاحصه تستطلع خبایا نفسیه الکاتب المتجلیه فی شخصیه بطل القصه لتقف فی النهایه علی مغزی الحکایه وما تحمل من رسایل وخطابات تاتی فی الغالب لتصحح اعوجاجات سلوکیه اصابت مجتمعا تلاعبت به المحن والازمات. ولعل اول مایستشف من هذه الروایه هو إحاطه الکاتب بتفاصیل الحیاه الاجتماعیه التی عایشها ولامسها عن قرب، وبراعته فی تالیفها تالیفا رواییا.
زبان:
عربی
صفحات:
235 تا 256
لینک کوتاه:
magiran.com/p2652452 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!