ارزیابی اثر زمان غوطه وری بر ویژگی های فیزیکی کاغذهای تاریخی تیمار شده با نانوالیاف سلولز

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش، سوسپانسیون نانوالیاف سلولز با غلظت 1 درصد وزنی با آب، تهیه شد و نمونه ها به مدت 30، 60، 90، 120، 150، 180  ثانیه در ماده تیمار غوطه ور شدند. تاثیر پارامترهایی از قبیل رنگ سنجی، pH، مقاومت کششی و زاویه تماس، قبل و پس از پیرسازی بررسی شد. نتایج نشان داد که پس از تیمار، رنگ نمونه ها نسبت به نمونه شاهد بدون تیمار روشن تر شده است اما پیرسازی سبب کاهش روشنایی در کاغذ شده است. رنگ نمونه های تیمار شده به مدت 150 و 180 ثانیه نسبت به سایر نمونه ها روشن تر شده است. pH نمونه ها پس از تیمار افزایش پیدا کرد. بیشترین میزان pH مربوط به نمونه تیمار شده به مدت 150 ثانیه قبل و پس از پیرسازی بود. با افزایش زمان غوطه وری نمونه ها به مدت 150 و 180 ثانیه، بیشترین میزان مقاومت کششی قبل و پس از پیرسازی به دست آمد. نتایج اندازه گیری زاویه تماس نشان داد تیمار نانوالیاف سلولز تاثیری در افزایش مقاومت کاغذ در برابر خیس شدن نداشته و مانع از خیس شدن سطح کاغذ نشده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
233 تا 244
لینک کوتاه:
magiran.com/p2653098 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!