اثربخشی بازی های مبتنی بر کنش های اجرایی عصب شناختی بر مهارت درک زمان و حافظه کاری کودکان با اختلال خواندن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی های مبتنی بر کنش های اجرایی عصب شناختی بر مهارت درک زمان و حافظه کاری کودکان با اختلال خواندن انجام شد. این پژوهش با روش نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه کودکان با اختلال خواندن مراکز اختلال یادگیری شهر تهران در سال تحصیلی 1401 -1402 بود. روش نمونه گیری هدفمند بود و با این روش 30 کودک با اختلال خواندن که در آزمون اختلال خواندن از خط برش بالاتر برخوردار بودند، انتخاب شده و به دو گروه مساوی آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به شیوه تصادفی گمارش شدند. ابزارهای پژوهش شامل آزمون غربالگری تشخیص اختلال در خواندن (شفیعی و همکاران، 1387)، آزمون رایانه ای بازتولید زمان (سال) (1390) و آزمون حافظه کاری کورنولدی (CWMT) (1998) بود. گروه آزمایش به مدت 11 جلسه 45 دقیقه ای بازی های مبتنی بر کنش های اجرایی عصب شناختی دریافت کرد. یافته ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد بازی های مبتنی بر کنش های اجرایی عصب شناختی موجب بهبود مهارت درک زمان و حافظه کاری گروه آزمایش شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2654272 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!