تعیین زمان بهینه برای پیوند سرشاخه کاری درختان زیتون (.Olea europaea L) در مناطق مختلف ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این پژوهش به منظور تعیین زمان بهینه برای پیوند سرشاخه کاری درختان کم بار زیتون با استفاده از پیوندک دو رقم در شش استان فارس، خوزستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام و قزوین در سال های 1400 و 1401 اجرا شد. طرح آزمایشی کرت های خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی با عامل زمان پیوند در پنج سطح (اول شهریور، 15 شهریور، اول مهر، 15 مهر و اول آبان در خوزستان، ایلام، لرستان، فارس و کرمانشاه) در کرت های اصلی وعامل رقم در دو سطح (کنسروالیا در کلیه مناطق + یک رقم سازگار برای هر منطقه) در کرت های فرعی و در سه تکرار بود. در استان قزوین عامل زمان پیوند در شش سطح (چهار زمان پیوند در فصل بهار از ابتدای اردیبهشت به فاصله 15 روز و دو زمان پیوند در پاییز در اواسط مهر و اوایل آبان) بود. درصد موفقیت پیوند و روند رشد رویشی پیوندک ها یادداشت برداری شد. نتایج نشان داد که در استان خوزستان اواسط مهر به طور معنی دار (P ≤0.01)  در مقایسه با سایر زمان های پیوند، زمان بهینه برای پیوند سرشاخه کاری درختان زیتون بود، و پیوندک های رقم کنسروالیا در مقایسه با پیوندک های رقم آوان قدرت رشد بیشتری داشتند. در استان ایلام بیشینه موفقیت پیوند در نیمه دوم مهر بدست آمد. در استان لرستان میزان موفقیت پیوند سرشاخه کاری با استفاده از پیوندک ارقام کنسروالیا و آمیگدالولیا در نیمه اول مهر به ترتیب 88 و 80 درصد بود. در استان فارس میزان موفقیت پیوند در نیمه اول مهر با استفاده از رقم آمیگدالولیا 80 درصد بود، اما سرعت و قدرت رشد رویشی پیوندک کنسروالیا بیشتر بود. در استان کرمانشاه نتایج نشان داد که در طول شهریور و اوایل مهر، موفقیت پیوند بطور معنی داری (P ≤0.05) برتری داشت. در استان قزوین بیشترین میزان موفقیت پیوند سرشاخه کاری در 20 اردیبهشت با 75 تا 94 درصد بود. در این استان نیز پیوندک های رقم کنسروالیا رشد رویشی رشد بیشتری داشتند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2655533 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!