بافت شناسی تولید رادیکال های فعال اکسیژن در تنش اکسیداتیو برهمکنش ژنوتیپ های به (.Cydonia oblonga Mill) با باکتری عامل بیماری آتشک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بیماری آتشک (Fire Blight)، مهمترین عامل محدودکننده کشت و پرورش درخت به محسوب می شود. پژوهش حاضر به منظور شناسایی و مقایسه سازکارهای تحمل به بیماری آتشک و همچنین پاسخ های مرتبط در سطح تنش اکسیداتیو در ارقام و ژنوتیپ های این درخت انجام شد. ژنوتیپ های درخت به شامل KVD4، NB2، PH2 و  KVD3همراه با پایه کویینس C در شرایط درون شیشه با سویه تیپ Ea273 باکتری Erwinia amylovora تلقیح و ضمن مقایسه پیشرفت نکروز، در سه آزمایش مجزا، تولید سه گونه فعال اکسیژن، شامل رادیکال سوپراکسید (O2-)، گونه فعال پراکسیدهیدروژن (H2O2) و رادیکل هیدروکسیل (OH-) در شاخه چه های شاهد و آلوده شده، بررسی شد. نتایج نشان دهنده سه نوع پاسخ تنش اکسیداتیو در ژنوتیپ ها و ارقام بود. در ژنوتیپ NB2 و Quince C، با سطح تحمل بالاتر به بیماری، افزایش سریع تر سوپراکسید، تاخیر در تولید پراکسید هیدروژن و افزایش سریع تر هیدروکسیل مشاهده شد. همچنین ژنوتیپ KVD4، سطح حساسیت متوسط و حد متوسطی از نظر میزان یولید سه گونه فعال اکسیژن نشان داد. در گروه سوم، ژنوتیپ های حساس تر PH2 و KVD3، ضمن پیشرفت سریع نکروز، تولید کم سوپراکسید، افزایش سریع تر پراکسید هیدروژن و سپس سرعت کمتر افزایش هیدروکسیل را بروز دادند. چنین به نظر می رسد که واکنش دفاعی درخت به در مقابل عامل بیماری آتشک بر خلاف درخت گلابی که به صورت تجمع گونه فعال اکسیژن پراکسید هیدروژن صورت می گیرد، کاملا متمایز از این گونه می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 49
لینک کوتاه:
magiran.com/p2655534 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!