بررسی رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و هزینه های تحقیق و توسعه با تاکید بر نقش تعدیلی ارتباطات سیاسی هیات مدیره

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
گزارشگری زیست محیطی نشان دهنده وسیله ای برای تهیه اطلاعات زیست محیطی برای سرمایه گذاران و منعکس نمودن عملکرد زیست محیطی و موضوعات شرکتی مرتبط با محیط زیست می باشد. هزینه های تحقیق و توسعه به لحاظ اینکه موجب نوآوری در زمینه تولید محصول و خدمات دارد به سرعت در حال گسترش و افزایش می باشند و یکی از عواملی که هزینه های تحقیق و توسعه را تحت تاثیر قرار می دهد روابط سیاسی است. این پژوهش به بررسی رابطه بین افشای اطلاعات زیست محیطی و هزینه های تحقیق و توسعه با تاکید بر نقش ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1393 الی 1399 و با استفاده از داده های صورت های مالی 110 شرکت می باشد. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شد. نتایج نشان داد که بین افشای اطلاعات زیست محیطی و هزینه های تحقیق و توسعه شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج این فرضیه پژوهش، شرکت هایی که توجه بیشتر به افشای اطلاعات زیست محیطی دارند، با افزایش هزینه های تحقیق و توسعه تمایل بیشتری تولید محصولات جدید با حداقل آلایندگی دارند. در عین حال در شرکت هایی که ارتباطات سیاسی قوی تری دارند میزان هزینه های تحقیق و توسعه شرکت کاهش یافته و ارتباطات سیاسی شدت رابطه مثبت بین افشای اطلاعات زیست محیطی و هزینه های تحقیق و توسعه شرکت ها را تعدیل می کند. در واقع حمایت سیاسی دولت در قالب ارتباطات سیاسی موجب کاهش فشار بر شرکت ها در صورت عدم رعایت الزامات زیست محیطی می شود، انگیزه شرکت ها برای انجام مخارج تحقیق و توسعه در جهت کاهش آلایندگی کاهش پیدا می کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
91 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2656418 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!