اثر شرایط استخراج توسط امواج فراصوت بر راندمان استحصال عصاره، ترکیبات فنولی و خواص آنتی اکسیدانی عصاره بوقناق

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

زول گیاهی دارویی است که در درمان بیماران دیابتی مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق بهینه سازی استخراج ترکیبات فعال زیستی ازگیاه زول با کمک امواج فراصوت (با شدت ثابت و به مدت 5، 15 و 20 دقیقه) با استفاده از سه نوع حلال آب، اتانول (99درصد) و اتانول (80درصد) انجام شد. گیاه زول کاملا آسیاب و در دمای محیط با نسبت 1 به 3 با حلالها مخلوط و عصاره طی 24 ساعت استخراج شد و عملیات استخراج با حلال تازه مجددا تکرار شد. عصاره استخراج شده در دمای کمتر از 45 درجه سانتیگراد حلال زدایی و آزمایشهای تعیین راندمان استخراج (درصد)، مقدار ترکیبات فنلی، قدرت مهارکنندگی آهن و گیرندگی رادیکال های آزاد، در سه تکرارانجام شد. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل و مقایسه میانگین (آزمون دانکن در سطح 5درصد) انجام شد. نتایج نشان داد حلال آب و 20 دقیقه فراصوت به طور معنی داری بیشترین مقدار عصاره (21/11 درصد) را تولید نمود. اتانول 80 درصد طی 20 دقیقه فراصوت منجر به استخراج بیشترین میزان ترکیبات فنلی (77/96 میلی گرم در گرم)، گیرندگی رادیکال آزاد (96/1 میلی گرم بر میلی لیتر)و بیشترین قدرت احیاکنندگی آهن (918 میکرومول آهنIIIبر لیتر) شد.نتایج نشان دادند انجام فرایند فراصوت به مدت 20 دقیقه و کاربرد حلال اتانول80 درصد، موجب استخراج عصاره با بالاترین قدرت آنتی اکسیدانی شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
34 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2657033 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!