بررسی آلودگی مزارع تازه کشت و بازرویش نیشکر به ساقه خوارانSesamia spp. (Lepidoptera: Noctuidae)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
ساقه خواران نیشکر (Sesamia spp.) مهمترین آفات نیشکر در مناطق نیشکر کاری خوزستان محسوب می شوند. به منظور شناخت میزان آلودگی مزارع به ساقه خواران نیشکر در سنین مختلف محصول دو آزمایش مزرعه ای در کشت و صنعت امیرکبیر واقع در جنوب اهواز انجام شد. در آزمایش اول در مزارع تازه کشت نیشکر در سه سال متوالی و در آزمایش دوم در سه مزرعه از سنین مختلف (تازه کشت، بازرویش اول و بازرویش دوم) محصول نیشکر بصورت همزمان درصد ساقه و میانگره آلوده به ساقه خواران نیشکر تعیین گردید. نتایج حاصل در هر دو آزمایش نشان داد که درصد ساقه آلوده و درصد میانگره آلوده در مزارع تازه کشت افزایش معنی داری را در مقایسه با مزارع بازرویش نشان می دهند. یافته های این پژوهش می تواند در برنامه ریزی به منظور مدیریت ساقه خواران نیشکر مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
317 تا 321
لینک کوتاه:
magiran.com/p2657371 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!