تاثیر مصرف طولانی مدت آسپارتام بر هیستومورفولوژی، هیستومورفومتری، هیستوشیمی و بیان ژن Caspase-3 در روده ی کوچک موش سفید کوچک آزمایشگاهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقاله پژوهشی
مقدمه
آسپارتام از خانواده شیرین کننده های مصنوعی می باشد که به طور فزاینده ای در محصولات رژیمی، کم کالری،انواع غذاها، داروها و محصولات بهداشتی استفاده می شود. مطالعه ی حاضر به منظور ارزیابی اثرات آسپارتام بر روده ی کوچک موش انجام پذیرفت.
روش ها
در این مطالعه ی تجربی، 36 سر موش سفید کوچک آزمایشگاهی نر بالغ به صورت تصادفی به چهار گروه نه سری تقسیم شدند. سه گروه از گروه های فوق به ترتیب آسپارتام را به میزان 40، 80 و 160 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی از طریق گاواژ به مدت 90 روز دریافت نموده و همچنین گروه شاهد نیز در نظر گرفته شد. 24 ساعت پس از آخرین تیمار، نمونه های سرمی و بافتی جمع آوری و جهت بررسی های بیوشیمیایی، هیستومورفولوژی، هیستومورفومتری، هیستوشیمی و بیان ژن استفاده گردید.
یافته ها
در مطالعات هیستوشیمیایی، تغییر محسوسی در رابطه با میزان ترکیبات کربوهیدراتی مابین گروه ها دیده نشد ولی میزان بافت فیبروزی در گروه های دریافت کننده ی آسپارتام افزایش یافته بود. در بررسی های هیستومورفومتری روده کوچک، آسپارتام به میزان 80 و 160 میلی گرم بر کیلوگرم موجب کاهش معنی داری در پارامترهای هیستومورفومتریک نسبت به گروه شاهد شده بود. دریافت آسپارتام به صورت وابسته به دوز موجب تغییرات معنی داری در پارامترهای اکسیدانی نسبت به گروه شاهد گردید. همچنین بیان ژن Caspase-3 در گروه دریافت کننده ی آسپارتام به میزان 160 میلی گرم بر کیلوگرم، افزایش معنی داری را در مقایسه با گروه شاهد نشان داد.
نتیجه گیری
به نظر می رسد آسپارتام به صورت وابسته به دوز می تواند موجب اثرات منفی بر هیستومورفولوژی، هیستومورفومتری، هیستوشیمی و پارامترهای اکسیدانی شده و بیان ژن Caspase-3 را در روده ی کوچک افزایش دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
884 تا 895
لینک کوتاه:
magiran.com/p2657427 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!