تحلیل وضعیت پوشش گیاهی و ارتباط آن با عناصر آب وهوایی (مطالعه موردی: مراتع شهرستان جیرفت)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل روند تغییرات شاخص تفاضلی نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI) و پارامترهای اقلیمی و بررسی ارتباط بین آن ها در مراتع شهرستان جیرفت است. بدین منظور از محصول NDVI سنجنده مودیس (MOD13A3) و داده های اقلیمی مربوط به سال های 2000 تا 2018 استفاده شد. روند تغییرات پوشش گیاهی و متغیرهای اقلیمی با استفاده از آزمون من-کندال و ارتباط بین آن ها با استفاده از رگرسیون چندمتغیره بررسی شد. در مرتع فراش ساردو، تغییرات پوشش گیاهی روندی افزایشی در مقیاس سالانه و فصول زمستان و بهار نشان داد (96/1<Z). در مرتع کل بیدو، روندهای افزایشی معنی داری در همه مقیاس های زمانی به جز تابستان مشاهده شد و در مرتع شوروییه، هیچ گونه روند معنی داری مشاهده نشد (96/1>Z). در مرتع فراش ساردو، روند افزایشی معنی دار در پارامتر سرعت باد و روند کاهشی معنی دار در دمای نقطه شبنم مشاهده شد. در مرتع کل بیدو، تبخیر و میانگین دمای حداقل، روند افزایشی معنی دار و فشار هوا، رطوبت نسبی و دما روند کاهشی معنی دار را نشان دادند. در مرتع شوروییه، روند افزایشی معنی دار در پارامترهای تبخیر و دمای حداقل و روند کاهشی معنی دار در مقادیر دمای نقطه شبنم، رطوبت نسبی، فشار هوا و دمای متوسط مشاهده شد. مهم ترین پارامترهای اقلیمی موثر بر تغییرات NDVI، تغییرات بارندگی، دمای متوسط هوا، فشار هوا، تبخیر و سرعت باد شناسایی گردید. به طور کلی، میزان اثرپذیری مراتع فراش ساردو و شوروییه از متغیرهای اقلیمی به ترتیب 33% و 36% و برای مرتع کل بیدو 68% برآورد شد که این نتایج نقش مهم عوامل اقلیمی را در تغییرات پوشش گیاهی مراتع مطالعاتی نشان می دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2658184 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!