بررسی و خوشه بندی خصوصیات زمانی - مکانی بارش کشور با استفاده از موجک حداکثر هم پوشانی و انتروپی چند مقیاسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بارش از عناصر مهم اقلیمی و از عوامل تاثیرگذار در چرخه ی آب به شمار می رود. تغییرات خصوصیات زمانی-مکانی بارش در یک منطقه، نقش موثری در مدیریت منابع آب آن دارد. هدف از این تحقیق ارزیابی ویژگی های بارش سالانه 50 ایستگاه سینوپتیک کشور در بازه زمانی 2020-1980 با استفاده از روش های تبدیل موجک گسسته حداکثر هم پوشانی و خوشه بندی می باشد. بدین منظور ابتدا سری زمانی بارش سالانه ایستگاه ها با استفاده از روش MODWT و موجک مادر DB4 به چندین زیر سری تجزیه شد، سپس انتروپی زیر سری‎های حاصل از MODWT محاسبه و به عنوان ورودی برای منطقه بندی بارش استفاده شد. نتایج تجزیه داده های بارش نشان داد که در سری زمانی سالانه، زیر سری های جزیی کوچک تر، فرکانس های بزرگ تر با تغییرات سریع تر و ضرایب جزیی بزرگ تر، فرکانس های کم را نشان می دهند. همچنین، A4 کمترین تغییرات را نشان داد. براساس مقادیر معیارهای ارزیابی، تعداد خوشه های بهینه برابر با 4 تعیین شد. مقادیر معیارهای ارزیابی خوشه بندی نشان داد که روش K-means با 53/19CHi= ، 26/0= Sci و 08/1= DBi نسبت به روش SOM عملکرد بهتری داشته است. در نهایت ایستگاه های سینوپتیک کشور برمبنای شاخص موجک گسسته حداکثر هم پوشانی- انتروپی به 4 خوشه جدا شد و ایستگاه های چابهار، شاهرود، آبادان و زنجان به عنوان مراکز خوشه انتخاب شدند.

زبان:
فارسی
صفحات:
11 تا 26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2658185 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!