بررسی گیاه پالایی گونه های بیابانی Seidlitzia rosmarinus وHaloxylon aphyllum (مطالعه موردی: سنگ شکن بوکسیت معدن آلومینای جاجرم)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در پژوهش حاضر پتانسیل Seidlitzia rosmarinus و Haloxylon aphyllum با هدف شناسایی گونه های بومی مناسب برای گیاه پالایی در اراضی آلوده به فلزات نیکل، کبالت، کروم، آرسنیک و وانادیوم مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور در یک دوره رویشی، گونه ها در جهت باد غالب در خاک های نمونه برداری شده از فواصل مختلف سنگ شکن بوکسیت 450700، 8001200، 14002000 و 25005000 متر و محدوده شاهد مستقر شدند. درنهایت میزان فلزات، ارزیابی و فاکتورهای انتقال و تجمع زیستی محاسبه شدند. نتایج نشان داد متوسط میزان فلزات نیکل، کبالت، آرسنیک، کروم و وانادیوم درH. aphyllum  در فواصل هدف به ترتیب 19/469، 74/172، 51/9، 59/21 و 07/23، متوسط فاکتور انتقال 09/1، 21/1، 08/1، 21/1 و 02/1، متوسط فاکتور تجمع زیستی 53/0، 26/0، 66/0، 50/0 و 30/0 میلی گرم بر کیلوگرم و درS.rosmarinus  نیز به ترتیب 31/479، 34/169، 42/9، 18/21 و 85/30، متوسط فاکتور انتقال 20/1، 05/1، 01/1، 05/1 و 05/1، متوسط فاکتور تجمع زیستی 55/0، 24/0، 68/0، 54/0 و 39/0 میلی گرم بر کیلوگرم بود. با توجه به اینکه فاکتور انتقال و تجمع زیستی برای عناصر مذکور در هر دو گونه به ترتیب بزرگ تر و کوچک تر از یک ارزیابی شد. بنابراین به عنوان گونه های ارزشمند جهت اهداف استخراج گیاهی در این منطقه و مناطق مشابه توصیه می شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2658193 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!