تبیین چالش های عدالت آموزشی در دروس عملی دانشجویان علوم ورزشی (مطالعه موردی: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش، تبیین چالش های عدالت آموزشی در دروس عملی دانشجویان علوم ورزشی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی و با رویکرد کیفی پدیدارشناسی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان رشته علوم ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 1398-1399 بودند که 28 دانشجو بر اساس اصل اشباع نظری به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش کلایزی صورت گرفت. براساس یافته ها 5 مولفه اصلی (1) سخت گیری اساتید، 2) ارزشیابی نامناسب، 3) تبعیض، 4) عدم انتقادپذیری، 5) محدودیت امکانات و عدم برنامه ریزی صحیح و 18 مولفه فرعی به عنوان زیر مجموعه مولفه های اصلی از مصاحبه ها استخراج شد. نتایج حاکی از آن است موفقیت های علمی و عملی دانشجویان متاثر از عملکرد ناعادلانه اساتید می باشند. پس اساتید باید به همه ابعاد عدالت آموزشی در عملکرد خود توجه کنند و ارتباطات مناسب و بدون تبعیض با آنها برقرار نمایند و نیز مدیران ارشد دانشگاه هم بر روند ارزیابی ها و ارتقای آموزش رسیدگی نموده و امکانات و تسهیلات بهینه برای دانشگاه جهت کاهش بی عدالتی فراهم نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
135 تا 149
لینک کوتاه:
magiran.com/p2658357 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!