بررسی اثر احتمالی تزریق درون صفاقی کراک- کوکائین و متامفتامین بر عملکرد کلیوی در موش صحرایی نر نژاد ویستار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پیش زمینه و هدف

کراک، نمک جامد فرآوری شده با بی کربنات سدیم از کوکایین است. متامفتامین مشتق متیله آمفتامین بوده که بسیار اعتیادآور است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تزریق درون صفاقی کراک- کوکایین و متامفتامین بر پارامترهای مقدار کراتینین، اوره، سدیم و پتاسیم خون به عنوان نشانگرهایی از نارسایی کلیه ها در رت های نر می باشد.

مواد و روش کار

این مطالعه تجربی بر روی هفت گروه شش تایی از موش های صحرایی نر صورت گرفته است که شامل: گروه شاهد، سه گروه آزمایشی کراک-کوکایین و سه گروه آزمایشی متامفتامین که به ترتیب غلظت های 5 ،10 و 15 میلی گرم بر کیلوگرم کراک-کوکایین و یا متامفتامین را به مدت هفت روز (روزی یک بار) دریافت کردند. بعد از اتمام تزریق دارویی، خون گیری از قلب رت ها صورت گرفت و از نمونه خون های گرفته شده، پارامترهای مقدار اوره، سدیم، پتاسیم و کراتینین مورد اندازه گیری و بررسی قرار گرفت. تحلیل آماری داده ها به کمک آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی Tukey توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت.

یافته ها

تزریق غلظت پایین و متوسط دو داروی کراک-کوکایین و متامفتامین بر پارامترهای اشاره شده اثری معنی دار نداشت (05/0<P) و تنها غلظت متوسط متامفتامین موجب افزایش مقدار پتاسیم خون نسبت به گروه شاهد شد (05/0>P). تزریق غلظت 15 میلی گرم بر کیلوگرم هر دو دارو به طور معنی داری موجب افزایش مقدار کراتینین خون در گروه های مربوطه شد (05/0>P).

بحث و نتیجه گیری

افزایش کراتینین پلاسما در اثر تجویز متامفتامین و کراک- کوکایین ممکن است ناشی از نارسایی حاد کلیوی، رابدومدولیز و یا القاء نفریت بینابینی حاد باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
499 تا 508
لینک کوتاه:
magiran.com/p2659032 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!