هم انقباضی مفصل مچ پا در افراد با پای سالم و سوپینیت طی راه رفتن بر روی سطح زمین و چمن مصنوعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پیش زمینه و هدف

سطوح مختلف اثرات متفاوتی را بر روی مکانیک بدن طی راه رفتن دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقادیر هم انقباضی مفصل مچ پا در افراد با پای سالم و سوپینیت طی راه رفتن بر روی زمین و چمن مصنوعی بود.

مواد و روش کار

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و آزمایشگاهی بود. جامعه آماری شامل 10 فرد با پای سوپنیت (با میانگین سنی برابر 2/2 ± 1/22 سال) در گروه تجربی و 10 فرد با پای سالم (با میانگین سنی برابر 3/3 ± 2/24) بود. فعالیت الکتریکی عضلات منتخب اندام تحتانی با استفاده از دستگاه الکترومایوگرافی ثبت شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دوسویه با اندازه های تکراری و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 در سطح معتاداری 05/0 انجام شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که اثر عامل سطح (035/0=P) و گروه (000/0=P) بر مقادیر هم انقباضی عمومی مفصل مچ پا طی فاز پاسخ بارگیری معنادار می باشد. مقادیر هم انقباضی عمومی مچ پا طی فاز پاسخ بارگیری هنگام راه رفتن بر روی چمن مصنوعی در مقایسه با راه رفتن بر روی سطح زمین بزرگ تر بود. اختلافات بین سایر مولفه های هم انقباضی جهت دار و عمومی در فازهای دیگر طی راه رفتن بر روی چمن و سطح زمین معنی دار نبود (05/0<P).

بحث و نتیجه گیری

مقادیر هم انقباضی عمومی عضلات طی راه رفتن بر روی چمن مصنوعی بزرگ تر از راه رفتن بر روی سطح زمین بود. افزایش هم انقباضی عمومی ممکن است با ناپایداری سطح راه رفتن مرتبط باشد. باوجود این، اثبات هرچه بهتر این موضوع نیاز به انجام پژوهش های بیشتر در آینده با جامعه های آماری بزرگ تر دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
509 تا 517
لینک کوتاه:
magiran.com/p2659033 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!