اثرات ضد سرطانی نانوامولسیون کافئین بر لوسمی میلوئیدی مزمن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پیش زمینه و هدف

کافیین به عنوان یک ماده ی طبیعی موجود در قهوه و چای می تواند از طریق کاهش تکثیر سلولی و القا آپوپتوز، اثرات ضد سرطانی داشته باشد. از طرف دیگر، از نانوحامل ها می توان به عنوان یک روش مناسب برای تحویل مناسب داروها در محل تومور، محافظت از داروها و هدف قرار دادن اندام های خاص و ماندگاری بالا استفاده نمود. هدف از این مطالعه تولید نانوامولسیون کافیین و ارزیابی اثرات ضد سرطانی آن بر روی سلول های سرطان خون بود.
 

مواد و روش کار

در این مطالعه تجربی، بعد از تولید نانوامولسیون کافیین و ارزیابی خصوصیات فیزیک و شیمیایی آن، سلول های سرطانی رده K562 تحت تیمار با غلظت های مختلف نانوامولسیون کافیین و کافیین آزاد قرار گرفته و قدرت زنده مانی سلول های سرطانی با استفاده از روش های نوترال رد و تریپان به لو اندازه گیری شد. هم چنین میزان آپوپتوز و نکروز با استفاده از تست AO/PI مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها به کمک آزمون ANOVA یک طرفه ونیز آزمون توکی و توسط نرم افزار 16 SPSS آنالیز شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که کاهش زنده مانی سلول های تحت تیمار با غلظت های مختلف نانوامولسیون کافیین و کافیین آزاد به صورت وابسته به غلظت و زمان بوده و نانوامولسیون کافیین نسبت به کافیین آزاد دارای اثرات سمیت سلولی بیشتری بر روی سلول های سرطانی بود. همچنین نتایج نشان داد که نانوامولسیون کافیین بیشتر باعث مرگ سلولی از نوع آپوپتوز در سلول های سرطانی تحت تیمار شد.

بحث و نتیجه گیری

نتایج تحقیق حاضر، حاکی از کاهش زنده مانی و القای آپوپتوز در سلول های K562 به عنوان رده سلولی سرطان لوسمی میلویید مزمن بعد از قرار گرفتن در معرض نانوامولسیون کافیین بوده و می توان استفاده از نانوامولسیون کافیین را به عنوان روشی کمکی، در کنار سایر روش های درمانی در درمان سرطان لوسمی میلویید مزمن پیشنهاد داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
552 تا 564
لینک کوتاه:
magiran.com/p2659036 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!