آیا ملکه های اصلاح شده زنبورعسل ایرانی با شرایط اقلیمی استان کردستان سازگاری دارند؟

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی عملکرد ملکه های اصلاح شده زنبورعسل ایرانی با ملکه های بومی اصلاح نشده در زنبورستان های بخش خصوصی استان کردستان طی سال های 1396 الی 1400 انجام شد. در مطالعه حاضر، ملکه های اصلاح شده زنبورعسل ایرانی در شش زنبورستان بخش خصوصی استان کردستان در کنار ملکه های بومی اصلاح نشده از لحاظ صفات تولید عسل، بچه دهی، آرامش روی قاب، رفتار تهاجمی و زمستانگذرانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ملکه های اصلاح شده در شرایط اقلیمی استان کردستان از لحاظ صفات بچه دهی، آرامش روی قاب، رفتار تهاجمی و زمستانگذرانی نسبت به ملکه های بومی برتری معنی داری داشته و پیشرفت قابل قبولی را نشان دادند (P<0.05). برتری و پیشرفت نسبی هم از لحاظ صفت تولید عسل در ملکه های اصلاح شده در تمام سال های مورد مطالعه در مقایسه با ملکه های بومی در شرایط اقلیمی استان کردستان مشاهده گردید ولی با توجه به وراثت پذیری پایین این صفت مورد مطالعه معنی دار نبود. در مجموع، نتایج این تحقیق پیشرفت و بهبود صفات مذکور و برتری ملکه های اصلاح شده زنبورعسل ایرانی را در مقایسه با ملکه های بومی اصلاح نشده در شرایط اقلیمی استان کردستان نشان داد. بنابراین، نتایج مطالعه حاضر بر این مطلب دلالت دارد که اصلاح نژاد زنبور عسل ایرانی در جهت بهبود صفات هدف موثر بوده و استفاده از این ملکه های اصلاح شده در جهت بالا بردن عملکرد کلنی های زنبورعسل کشور و حفظ یکی از ارزشمندترین ذخایر ژنتیکی کشورمان ضرورت دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
31 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2659093 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!