بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مشهد نسبت به بیماری کووید در سال 1399

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

بیماری کرونا (COVID-19) بیماری عفونی است که تنها چند ماه پس از اعلام رسمی اولین گزارشات، به سرعت در جهان منتشر و تبدیل به پاندمی شد. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل تاثیر گذار بر رعایت مسایل بهداشتی کارکنان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی می باشد.

روش کار

این مطالعه توصیفی تحلیلی (مقطعی) بر روی 65 نفر از کارکنان شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در سال 1399 انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه آنلاین جمع آوری و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج

بررسی ارتباط متغیرهای کیفی دموگرافیک با سازه های آگاهی، نگرش و رفتار نشان داد میانگین نمره آگاهی، نگرش و رفتار در هیچ یک از گروه های جنسیتی، تحصیلی و شغلی تفاوت معنی داری نداشته است (05/0<p-value). بین متغیرهای آگاهی و نگرش (009/0=p-value) و آگاهی و رفتار (02/0=p-value) ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت. سایر متغیرها با یکدیگر ارتباط معنی داری را نشان ندادند (05/0<p-value). همچنین نتایج حاصل نشان داد، سازه آگاهی تاثیر آماری معنی داری بر رفتار افراد مورد مطالعه داشته است (01/0=p-value). به طور کلی میزان آگاهی و نگرش کارکنان در پیشگیری از کرونا در سطح مطلوبی قرار دارد.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان می دهد که فراهم آوری امکانات لازم شامل استانداردسازی محیط کار، تامین سرویس حمل و نقل، ماسک و مواد ضدعفونی کننده نقش موثری در کاهش موارد ابتلا به کرونا خواهد داشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
215 تا 222
لینک کوتاه:
magiran.com/p2659856 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!