تطبیق مبانی تفسیری مقام معظم رهبری با مفسران مدرسه تفسیری اصفهان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

اصفهان از دیرباز مهد عالمان، محدثان و مفسران بسیار بوده است. تلاش این اندیشمندان، اصفهان را دارای مکتب و مدرسه ای تاثیرگذار در علوم اسلامی بر دیگر مکاتب کرده است. کشف مبانی مفسران شاخص مکتب تفسیری اصفهان و تطبیق با مبانی تفسیری مقام معظم رهبری، درخور اهمیت و بررسی است. این پژوهش به روش تحلیلی تطبیقی و با تنقیح مبانی و تطبیق آن ها با یکدیگر و با منابع معتبر انجام شده است. از جمله مبانی مشترک مفسران مدرسه تفسیری اصفهان و مقام معظم رهبری؛ الهی بودن متن، حجیت ظواهر، امکان و جواز تفسیر، قرایت واحده، ساحت های معنایی قرآن یا بطون قرآن، حجت خبر واحد و حجت عقل در تفسیر می باشد. رهبری نیز بر حجیت ظواهر قرآن تاکید کرده و قایل هستند باید به روایاتی که در ذیل آیه است رجوع کرد تا مراد آیه روشن شود. از مبانی رهبری، امکان و جواز فهم و تفسیر قرآن است؛ زیرا روش تفسیری وی اجتهادی و عقلی است. ایشان معیار قرایت صحیح را تواتر دانسته و غالبا عامل اختلافات قراءات را ناشی از اختلاف لهجه ها می دانند. از دیدگاه وی قرایات غیر متواتر که با خبر واحد ثابت می شوند، حجیتی ندارند. قرایت قراء سبعه تواتر داشته و حجیت خواهند داشت و در تفسیر می توان به آنها استناد نمود. حمل آیه برچند معنا مجاز شمرده و همچنین از قاعده سیاق به خوبی استفاده کرده است. رهبری همچنان به تاویل توجه داشته و به کشف پیام آیه و تطبیق آن بر موارد عصری پرداخته اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2660219 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!