میرزا یحیی نوری، «ازل» یا «صبح ازل»؟

چکیده:

میرزا یحیی نوری (جانشین سید علیمحمد باب و مدعی میرزا حسینعلی بهاءالله) یکی از کسانی است که تحلیل شخصیت، جایگاه و کارهایش در شناخت درست تاریخ و آموزه های بابیان و بهاییان دخالت مبنایی دارد. او در میان بابیان با لقبهایی چون «ثمره»، «وحید اعظم»، «وجه»، «نور»، «ازل» و «صبح ازل» شناخته میشد اما بهاییان در بهترین حالت او را «ازل» یاد میکردند. این مقاله در ادامه پژوهشی پیشین (میرزا حسینعلی نوری، از «بهاء» تا «بهاءالله») بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به آنچه از باب به جای مانده، آیا میرزا یحیی نوری را با لقب های «ازل» و «صبح ازل» میتوان یاد کرد یا خیر؟ بررسی آثار باب و پیروانش چنین مینمایاند که او را با هردو لقب میتوان خواند به خلاف میرزا حسینعلی نوری که نه «بهاء» و نه «بهاءالله» برای او لقبهایی برخاسته از آموزه های باب نبودند.

زبان:
فارسی
صفحات:
142 تا 171
لینک کوتاه:
magiran.com/p2661163 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!