تعیین مقدار طبیعی فاکتورهای انعقادی در گوسفند

چکیده:
به منظور به وجود آمدن مبنایی جهت مطالعه وضعیت انعقادی گوسفند که امروزه به عنوان مدل، در تحقیقات تجربی مورد قبول قرار گرفته است،این مطالعه بر روی 40 راس گوسفندان دانشگاه شهرکرد(نژاد محلی چالشتری) انجام گرفت. در طی این مطالعه مقادیر زمان سیلان(Bleeding Time، BT) زمان انعقاد (Clotting Time، CT) خون تازه روی لام،زمان نسبی ترومبوپلاستین(Partial Thromboplastin Time، PTT) و زمان پروترومبین (Prothrombine Time، PT) و به ترتیب 93/35 ± 65/94، 05/25 ± 9/81، 33/4 ± 46/46 و 12/1 ± 72/16 ثانیه، تعیین گردید. همچنین هیچ تفاوت معنی داری بین زمانهای ذکر شده در گروه های سنی کمتر و بیشتر از دو سال دیده نشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
101
لینک کوتاه:
magiran.com/p26614 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!