صورتبندی اجتماعی نظام ارزشی کارآفرینان اجتماعی زن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

«کارآفرینی اجتماعی» مفهومی بین رشته ای است که در رشته های مدیریت، اقتصاد، روانشناسی و جامعه شناسی مطرح شده و می تواند راهکار مناسبی برای حل مسایل اجتماعی و رانه ای برای تغییرات اجتماعی و توسعه اقتصادی باشد. علی رغم پژوهش های قابل توجه که در حوزه کارآفرینی اجتماعی زنان شده است نیاز برای انجام پژوهشی در زمینه ادبیات کارآفرینی اجتماعی دیده می شد بر همین اساس در این مقاله به دنبال صورتبندی اجتماعی از چارچوبی تحت عنوان نظام ارزشی کارآفرینان اجتماعی زن هستیم. روش مورد استفاده، تحلیل محتوا بوده و مهمترین نتایج بدست آمده حاکی از آنست که ارزش های درونی شده اخلاق مراقبت، خیر خواهی، برابری طلبی و اتکا به خود جزیی از هویت فرا اجتماعی زنان کارافرین اجتماعی و مناسبات سازمانی/میان فردی آنان را شکل می دهند. این ارزش ها در مواجه با بستر اجتماعی-فرهنگی فضای بیرونی، نظام ارزشی کارافرینان اجتماعی زن را ایجاد می کنند

زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2662205 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!