بررسی ارتباط بین نگرش به استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات(ICT) و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه با فرهنگ یادگیری دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان نمین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر درصدد بررسی ارتباط بین نگرش به استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات(ICT) و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه با فرهنگ یادگیری دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان نمین می باشد. در این پژوهش برای تحلیل از مدل رگرسیونی استفاده شده است. به این منظور سه پرسشنامه نگرش به استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات، میزان استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه و فرهنگ یادگیری دانش آموزان توزیع شد و برای تحلیل داده ها از نرم افزارspss بهره گرفته شد. برای سنجش پایایی پژوهش از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. که ضریب آن برای تمامی پرسشنامه ها بیش از 7/0 می باشد. که بیانگر قابل اعتماد بودن پرسشنامه می باشد. نتایج نشان داد نگرش به استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات 34/0 و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه 29/0 تغییرات فرهنگ یادگیری دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان نمین را پیش بینی می کند. پس با استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات و شبکه های اجتماعی می توان محتوا های با کیفیتی را تولید و آن محتوا را در دسترس یادگیرندگان در مناطق مختلف کشور قرار داد. از این طریق ضعف و نبود برخی از معلمان با صلاحیت و تخصصی در بعضی از مناطق را جبران نمود. به علاوه محیط مجازی با تسهیل میزان و نحوه دسترسی کاربران به اطلاعات، آن ها را با مهارت های تحلیل، نقد و بکارگیری صحیح اطلاعات آشنا می سازد. این فناوری ها به یادگیرنده امکان می دهد تا زمان و نحوه مطالعه مطالب را تنظیم کند، از بین منابع متنوع دست به انتخاب بزند و بطور مداوم بر فرآیند یادگیری خود کنترل داشته باشد و آن را بطور مستمر ارزیابی کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
249 تا 260
لینک کوتاه:
magiran.com/p2662280 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!