بررسی تاثیر ایمونوتوکسین نوترکیب حاوی سم ریسین بر روی بیان ژن های آپوپتوزی BAX و BCL-2 در رده های سلولی سرطان کلورکتال و پستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

 بیماری سرطان به طور عمده به دلیل اختلال در تنظیم مرگ سلولی برنامه ریزی شده است. از طرفی بیان بیش از حد[1] EGFR بر روی سطح بسیاری از سلول های بدخیم ثابت شده است. از این رو ایمونوتوکسین[2] بر علیه EGFR، که حاوی یک آنتی بادی یا یک قطعه از آنتی بادی متصل شده به یک مولکول سمی است، از قابل اعتمادترین راهبردها برای درمان سرطان است. در اینجا ما تاثیر یک مولکول جدید ایمونوتوکسین حاوی سم ریسین[3] بر روی سطح mRNA دو مولکول اصلی آپوپتوز در رده های سلول های سرطانی را بررسی کردیم.

مواد و روش ها

  تاثیر مولکول ایمونوتوکسین [M1] [s2] و اجزاء آن شامل سم ریسین و قطعه آنتی بادی بر روی سطح mRNA[M3]   ژن های پروآپوپتوتیک BAX[M4]  و آنتی آپوپتوتیک BCL-2 و ژن گیرنده EGF، در رده سلول های سرطان پستان MDA-MB-468 و کلورکتال HCT116 با استفاده از [4](qRT-PCR) انجام شد. از گلیسرآلدیید 3- فسفات دهیدروژناز به عنوان ژن مرجع استفاده شد.

یافته ها

  تیمار[M5]  با ایمونوتوکسین موجب افزایش معنی دار (05/0>P) بیان ژن  BAX  و کاهش بیان ژن های EGFR و BCL-2  و القاء آپوپتوز شد. هم چنین سم ریسین باعث کاهش معنی دار BCL-2 و عدم افزایش معنی دار BAX در سلول های سرطانی و کاهش معنی دار EGFR تنها در سلول های سرطان پستان شد. بخش scFv[5] تغییرهای معنی داری بر بیان ژن ها نداشت.

نتیجه گیری

 نتایج نشان داد که پروتیین نوترکیب پانیتومومب-ریسین، می تواند کاندید مناسب برای درمان سرطان هایی با بیان بیش از حد عامل رشد اپیدرمی به وسیله القاء مسیر آپوپتوز باشد. 

زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2662893 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!