ارزیابی موفقیت جنگل کاری بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach.) و تاثیر آن بر پوشش گیاهی و خاک در رویشگاه های ارژن جمال بیگ استان فارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی موفقیت جنگل کاری با گونه بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach.) در رویشگاه های ارژن (Amygdalus elaeagnifolia Spach.) جمال بیگ استان فارس و تاثیر آن بر پوشش گیاهی مانند نوع گونه های علفی و خاک انجام شده است. مقایسه ارژن با بادام کوهی نیز می تواند اطلاعات تکمیلی در اختیار ما قرار دهد. به منظور بررسی درصد زنده مانی و با توجه به بودجه و امکانات و از آن جایی که ردیف ها بسیار طولانی بودند، سه ردیف از جنگل کاری های منطقه جمال بیگ اقلید استان فارس به صورت تصادفی انتخاب و تعداد چاله های کاشت شمارش شد. به منظور ارزیابی پوشش گیاهی موجود، تعداد 30 قطعه نمونه در قالب یک شبکه تصادفی-منظم با ابعاد 100×100 متر برداشت شد. تراکم، تاج پوشش و زنده مانی درختچه ها و زادآوری بررسی شد. بافت خاک، درصد مواد آلی، فسفر، مقدار  ECو pH و گونه های علفی نیز بررسی شد. از آزمون من-ویتنی برای مقایسه دو گونه ارژن و بادام کوهی از نظر تراکم، فراوانی زادآوری و مساحت تاج استفاده شد. میزان زنده مانی جنگل کاری 95 درصد بوده و منطقه جنگل کاری 342 اصله در هکتار تراکم دارد که تاج پوشش پنج درصد را به وجود آورده است. تراکم زادآوری بادام کوهی 90 اصله و ارژن 4.5 اصله در هکتار برآورد شد. جنگل کاری با بادام کوهی در این منطقه باعث افزایش تعداد گونه های علفی شده بدین صورت که در منطقه جنگل کاری 18 گونه گیاهی متعلق به 13 خانواده و در شاهد 12 گونه گیاهی متعلق به هشت خانواده حضور داشتند. از نظر مساحت تاج پوشش، اختلاف معناداری بین دو گونه بادام کوهی و ارژن وجود نداشت. از نظر تراکم زادآوری، اختلاف معناداری بین این دو گونه وجود دارد و تراکم زادآوری بادام کوهی به طور معناداری بالاتر است. مقدار ماده آلی (1.62)، نیتروژن (3.89) و فسفر (11.02) خاک در منطقه جنگل کاری بیش تر از شاهد و نسبت کربن به نیتروژن در منطقه جنگل کاری (0.46) کم تر از شاهد بود. با توجه به زنده مانی قابل توجه بادام کوهی و امکان زادآوری طبیعی، پیشنهاد می شود در احیای عرصه های مشابه منطقه از این گونه پرستار استفاده شود. با توجه به تاثیر جنگل کاری بادام کوهی در بهبود خواص خاک منطقه، پیشنهاد می شود به عملیات زیست مهندسی و تثبیت دامنه ها با گونه های درختچه ای در حوزه های آبخیز اهمیت بیش تری داده شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
227 تا 240
لینک کوتاه:
magiran.com/p2663141 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!