تعیین اولویت های صادرات محصولات پتروشیمی ایران به کشورهای عضو موافقت نامه های تجاری اکوتا و اوراسیا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مهم ترین مزیت نسبی ایران از دیرباز صادرات نفت خام و گاز طبیعی بوده است. با توجه به ماهیت خام این محصولات، تخصص در تولید و صادرات این محصولات ره آورد قابل توجهی برای رشد پایدار ایران نخواهد داشت. یکی از راهکارها، نفوذ به صنایع پایین دستی این محصولات است بدین لحاظ از آنجا که گسترش بازارهای صادراتی به منزله ی یکی از استراتژی های مهم حوزه بازاریابی مطرح است، هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی فرصت های صادراتی محصولات صنعت پتروشیمی ایران با استفاده از تدوین یک مدل تلفیقی پشتیبان تصمیم- پیچیدگی اقتصادی، در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو موافقت نامه های تجاری اکوتا می باشد.تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی ، از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و از نوع تحقیقات ترکیبی (کیفی - کمی) می باشد. در ابتدا با استفاده از پرسشنامه و مدل دلفی فازی بر اساس بهره گیری از نظرات خبرگان شاغل در بخش خصوصی و شرکت های پتروشیمی، خبرگان شاغل در مشاغل تخصصی دولتی وزارت صمت و خبرگان دانشگاهی، شاخص های موثر بر توسعه فرصت های صادراتی صنعت پتروشیمی شناسایی گردید. سپس بر اساس مدل تدوین شده تلفیقی پشتیبان تصمیم و پیچیدگی اقتصادی فرصت های صادراتی ایران در صنعت پتروشیمی در این کشورها شناسایی و اولویت بندی شدند.نتایج نشان می دهد روسیه و قزاقستان مهم ترین بازارها برای صادرات محصولات پتروشیمی ایران در اتحادیه اوراسیا محسوب می شوند. در کشورهای عضو اکوتا، 169 مورد به عنوان فرصت های صادراتی واقع بینانه می باشند .بر همین اساس 67 مورد در گروه فرصت های صادراتی قوی طبقه بندی می شوند. بیشترین میزان صادرات در گروه فرصت های قوی در ترکیه و سپس پاکستان اتفاق افتاده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2663758 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!