مدل یابی علی ادراک درد در مبتلایان به بیماری میگرن بر اساس عدم تحمل پریشانی با نقش میانجی ترس از پیشرفت بیماری: یک مطالعه توصیفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

میگرن دومین اختلال عصبی همراه با درد عمیق بوده و طیف وسیعی از مشکلات را برای افراد مبتلا و اطرافیان آن ها به وجود می آورد. لذا هدف از این پژوهش مدل یابی علی ادراک درد در مبتلایان به میگرن بر اساس عدم تحمل پریشانی با نقش میانجی ترس از پیشرفت بیماری بود.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و جامعه آماری شامل کلیه افراد دارای میگرن مراجعه کننده به کلینیک ها و مطب متخصصان اعصاب شهر مشهد در سال 1401 بودند که تعداد 200 نفر از مراجعه کنندگان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسش نامه های تحمل پریشانی هیجانی Simons و Gaher، ادراک درد Melzack و ترس از پیشرفت بیماری Herschbach و همکاران پاسخ دادند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که نمره ادراک درد با نمره ترس از پیشرفت بیماری (470/0=r، 01/0>P) ارتباط مثبت و معنی دار و با نمره تحمل پریشانی (425/0-=r، 01/0>P) ارتباط منفی و معنی دار دارد. هم چنین، عدم پریشانی عاطفی با تاثیر بر ترس از پیشرفت بیماری به طور غیرمستقیم نیز با ادراک درد ارتباط داشت.

نتیجه گیری

یافته ها نشان داد ترس از پیشرفت بیماری نقش میانجی بین عدم تحمل پریشانی و ادراک درد در مبتلایان به بیماری میگرن دارد. روان شناسان و متخصصان با در نظر داشتن ارتباط ادراک درد و عدم تحمل پریشانی و ترس از پیشرفت بیماری در میگرن می توانند از بهبود این عوامل استفاده کنند تا تاثیر سایر روش ها برای درمان میگرن را افزایش دهند.

زبان:
فارسی
صفحات:
929 تا 946
لینک کوتاه:
magiran.com/p2664617 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!