بررسی رابطه سبک های مقابله ای و کیفیت زندگی کاری و وجدان کاری با استرس شغلی در معلمان زن مدارس ابتدایی غیرانتفاعی شهر رفسنجان

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پزوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های مقابله ای و کیفیت زندگی کاری و وجدان کاری با استرس شغلی در معلمان زن مدارس ابتدایی غیرانتفاعی شهر رفسنجان انجام شد. روش تحقیق همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق 350 نفر بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 183 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود به این صورت که ابتدا لیست معلمان از مدارس تحویل گرفته شد و معلمان بر اساس جدول اعداد تصادفی انتخاب شدند برای تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سبک مسیله محور، کیفیت زندگی کاری و وجدان کاری با استرس شغلی رابطه معکوس وجود دارد. بین سبک هیجان محور و اجتنابی با استرس شغلی رابطه مستقیم وجود دارد. در رابطه چند متغیری، راهبرد مسیله محور، کیفیت زندگی کاری و وجدان کاری به ترتیب بیشترین قدرت تبیین استرس شغلی را داشتند، ولی راهبرد هیجان محور و راهبرد اجتنابی، نقشی نداشتند.بنابراین به منظور کاهش استرس شغلی، آموزش سبک مقابله ای مسیله محور، بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء وجدان کاری، باید مورد توجه قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
14 تا 21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2664707 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!