ارزیابی دقت داده های بازتحلیل پایگاه های اقلیمی جهانی CFS-v2، MERRA-2، ERA-5 برای برآورد دمای متوسط در مناطق مختلف کشور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
شبکه ایستگاه های همدیدی در سطح کشور توزیع یکنواختی ندارند. پراکندگی ایستگاه ها در مناطق پرجمعیت بیشتر و در اطراف بخش بزرگی از نواحی مرکزی ایران کمتر است. همین طور، این ایستگاه ها دارای طول آماری متفاوتی هستند؛ بنابراین داده های مشاهداتی ایستگاه های هواشناسی به تنهایی نمی توانند تصویر کامل و دقیقی از وضعیت اقلیم گذشته و همین طور پیش بینی وضعیت آینده به ما بدهند. در سال های اخیر، استفاده از محصولات بازتحلیل به عنوان داده های شبه مشاهداتی، به ویژه برای مطالعات اقلیمی و پیش بینی عددی وضع هوا، مورد توجه قرار گرفته اند. قبل از به کارگیری محصولات بازتحلیل در مطالعات، ارزیابی عملکرد آن ها در هر منطقه ضروری است. در این مقاله، داده های بازتحلیل دمای میانگین پایگاه های اقلیمی CFS-v2، MERRA-2، ERA-5، با استفاده از داده های 143 ایستگاه هواشناسی در دوره 1991-2020، مورد ارزیابی قرار گرفتند. در 6 ناحیه معرف تنوع اقلیمی در کشور، با استفاده از شاخص های آماری ضریب همبستگی پیرسون (R)، مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE)، مجذور میانگین مربعات خطای نرمال شده (NRMSE)، ضریب کارایی نش-ساتکلیف (NSC)، شاخص اریبی نسبی (Relative Bias)، میانگین قدرمطلق خطا (MAE) و ضریب کلینگ گوپتا (KGE)، داده های بازتحلیل مورد مقایسه قرار گرفتند. همین طور دقت فصلی، روند سالانه و توزیع احتمال داده های بازتحلیل شده در مقایسه با داده های مشاهداتی تحلیل شدند. نتایج نشان داد به طورکلی عملکرد پایگاه داده های ERA-5 در برآورد دمای میانگین، بر اساس هفت شاخص محاسبه شده، بیشتر از MERRA-2 و CFS-v2 است. مقادیر MAE به ترتیب برای داده های CFS-v2، MERRA-2، ERA-5 برابر با 077/2، 71/1 و 39/1 می باشد؛ اما در فصل بهار، برای خوشه ی بسیار گرم (جنوب غرب)، داده های CFS-v2؛ در فصل تابستان، در خوشه ی بسیار گرم (جنوب غرب) و بسیار سرد (شمال غرب) ، داده های MERAA-2؛ و در فصل پاییز و زمستان، در خوشه گرم ساحلی (سواحل دریای عمان و خلیج فارس)، داده های MERAA-2؛ کمترین خطا را دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2664711 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!