کاربست الگوریتم های یادگیری ماشین برای تخمین تابش خورشیدی (مورد مطالعه: اقلیم خشک و نیمه خشک)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تابش خورشیدی، یکی از متغیرهای مهم در مدل های بیلان انرژی و شبیه سازی رشد گیاهان است. در پژوهش حاضر، عملکرد نه الگوریتم یادگیری ماشین نظارت شده شامل الگوریتم های رگرسیون خطی (LR)، رگرسیون خطی با اصلاح تابع زیان (LASSO)، رگرسیون خالص الاستیک (EN)، k نزدیک ترین همسایه (KNN)، درخت تصمیم گیری (DT)، ماشین بردار پشتیبان (SVR)، جنگل تصادفی (RF)، درختان اضافی (ET) و الگوریتم تقویت ماشین (GBM) برای برآورد تابش خورشیدی در ایستگاه همدید یزد در حد فاصل سال های 2005 تا 2021 با روش اعتبار سنجی متقابل (kfold) مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای میانگین دما، دمای کمینه، دمای بیشینه، ساعات آفتابی، رطوبت نسبی و تابش خورشیدی به صورت روزانه از سازمان هواشناسی کشور دریافت و متغیرهای تابش فرازمینی، فاصله نسبی زمین تا خورشید، زاویه میل خورشیدی و حداکثر ساعات آفتابی با روابط موجود محاسبه و برای ورودی مدل های پیش بینی انتخاب شدند. معیارهای ارزیابی برای تخمین تابش خورشیدی MSE (متوسط مربعات خطا)، MAPE (متوسط قدرمطلق خطا) و ضریب تعیین (R2) در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که مدل رگرسیون ماشین بردار پشتیبان (SVR) کمترین خطا را برای تخمین تابش روزانه خورشید دارد؛ به طوری که مدل ماشین بردار پشتیبان با میانگین مربعات خطای 85/2 مگا ژول بر مترمربع بر روز، قدر مطلق خطای 803/0 و ضریب تبیین 919/0 در مرحله آزمون و به ترتیب 54/1 مگا ژول بر مترمربع بر روز، 92/4 و 870/0 در مرحله آموزش مدل ها نسبت به سایر مدل ها عملکرد بهتری در تخمین تابش خورشیدی داشته است که نشان دهنده توانایی این مدل برای کاربردهای خورشیدی و گرمایی توسط مهندسان و سایر محققین است.

زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2664712 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!