اثر اسید فولویک و نانوکلات آهن بر بهبود برخی ویژگی های رشدی و میزان عناصر برگی ژربرا (Gerbera jamesonii L. ‘Dune’)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ژربرا یکی از زیباترین و پرطرفدارترین گل های بریدنی تجاری در جهان است و جایگاه چهارم را در این گروه از گل ها دارد. با توجه به اهمیت گل ها و گیاهان زینتی، ارایه راهکارهایی برای بهبود کمیت و کیفیت این گیاهان ضروری به نظر می رسد. برای بررسی اثر غلظت های مختلف اسیدفولویک و نانوکلات آهن بر ویژگی های ریخت شناسی و میزان عناصر برگی ژربرا رقم Dune آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح به طور کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل اسید فولویک در 4 غلظت صفر، 50، 100 و 250 میلی گرم در لیتر به صورت کاربرد در محیط کشت و نانوکلات آهن در 4 غلظت صفر، 1، 2 و 4 گرم در لیتر به صورت محلول پاشی بود که در گلدان و در شرایط آبکشتی به کار رفت. شاخص های اندازه گیری شده در این پژوهش شامل: تعداد برگ، وزن تر و خشک برگ و ریشه، حجم ریشه و میزان جذب برخی عناصر غذایی بودند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که با افزایش غلظت نانوکلات آهن و اسیدفولویک، تعداد برگ افزایش یافت به طوری که بیشترین تعداد برگ در غلظت 250 میلی گرم در لیتر اسیدفولویک و 4 گرم در لیتر نانوکلات آهن به دست آمد. تیمار نانوکلات آهن به تنهایی باعث افزایش مقدار وزن تر برگ شد، ولی این افزایش تنها در غلظت 4 گرم در لیتر نسبت به شاهد معنی دار بود. وزن تر ریشه در تمامی تیمارهای اسیدفولویک و نانوکلات آهن افزایش معنی داری نسبت به شاهد داشت. حجم ریشه نیز با کاربرد غلظت های مختلف اسیدفولویک افزایش یافت ولی افزایش آن تنها در غلظت 100 میلی گرم در لیتر اسید فولویک معنی دار بود. میزان جذب پتاسیم با افزایش غلظت نانوکلات آهن به 4 گرم در لیتر و افزایش غلظت اسیدفولویک نسبت به شاهد کاهش معنی داری نشان داد. میزان جذب فسفر در غلظت 250 میلی گرم در لیتر اسیدفولویک و جذب آهن و روی در غلظت 2 گرم در لیتر نانوکلات آهن به ترتیب با 50 و 250 میلی گرم در لیتر اسید فولویک به بیشترین میزان خود رسیدند. نتایج این پژوهش نشان داد که اسید فولویک و نانوکلات آهن با تاثیر بر جذب بهینه عناصر، سبب بهبود ویژگی های رشدی گیاه می شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2665275 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!