تاثیر افزودن مکمل پروبیوتیک بیوآکوا به استخرهای خاکی بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه، فراسنجه های خون شناختی و بیوشیمیایی ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این پژوهش، تاثیر سطوح مختلف مکمل پروبیوتیک بیوآکوا بر شاخص های کیفی ماهیان آمور (Ctenopharyngodon idella) و فراسنجه های غیرزیستی و زیستی آب استخرهای خاکی پرورش بررسی شد. برای این کار ماهیان با میانگین وزنی اولیه 1/0 ± 2 گرم به مدت 120 روز بررسی شدند. در این مطالعه، تیمارها شامل صفر گرم در هکتار (شاهد)، 250 گرم در هکتار (تیمار 1)، 350 گرم در هکتار (تیمار 2) و 450 گرم در هکتار (تیمار 3) از این مکمل پروبیوتیک بیوآکوا به استخرها اضافه شد. بر اساس نتایج حاصله، نرخ رشد ویژه، نرخ رشد روزانه، وزن اکتسابی و درصد بازماندگی در تیمار 3 (450 گرم در هکتار) نسبت به دیگر تیمارها اختلاف معنی دار نشان داد (05/0p<). همچنین، اختلاف معنی داری در درصد پروتیین خام و درصد رطوبت ماهیان آمور تیمارهای 3 در مقایسه با تیمارهای دیگر به خصوص گروه شاهد وجود داشت (05/0p<). همچنین، اختلاف معنی داری در درصد لنفوسیت ها، نوتروفیل ها و مونوسیت ها، هموگلوبین، مقدار هماتوکریت، تعداد گلبول های سفید و قرمز خون در تیمار 3 نسبت به دیگر  تیمارها وجود داشت (05/0>p). مکمل پروبیوتیک بیوآکوا از 450 گرم بیوآکوا در هکتار (در تیمار 3) موجب کاهش معنی دار مقادیر TSS، BOD، COD، نیتریت و فسفات آب در مقایسه با دیگر تیمارهای آزمایشی شد (05/0p<). در نتیجه، این مطالعه نشان داد که مکمل پروبیوتیک بیوآکوا، به خصوص در تیمار 3 با مقدار 450 گرم در هکتار نشان دهنده بهبود عملکرد رشد، ارزش غذایی، بازماندگی، ترکیب شیمیایی و فراسنجه های خون شناسی ماهی آمور است.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2665743 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!