تاثیر نحوه ی کسب درآمدهای دولت بر رشد اقتصادی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

دولت نقش اصلی را در مسیر رشد اقتصادی بر عهده دارد. با توجه به نقش و اهمیت دولت در اقتصاد کلان، نحوه تامین مالی دولت و سیاست های اتخاذی آن دارای جایگاه ویژه ای درراستای دستیابی به این هدف است. از طرفی، کشور عراق برخوردار از منابع عظیم نفتی است، درآمدهای حاصل از این منابع به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت است. ولی اقتصاد متکی به نفت مشکلاتی چون بیماری هلندی، کم توجهی به توانمندی ها و مزیت های کشور را در پی خواهد داشت. لذا، کاهش تدریجی وابستگی به نفت ضروری است و بهترین جایگزین درآمدی، درآمدهای مالیاتی است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سهم درآمد نفتی و درآمد مالیاتی بر رشد اقتصادی کشور عراق و مقایسه سهم درآمد مالیاتی با سهم درآمد نفتی بر رشد اقتصادی کشور عراق است. در این پژوهش برای بررسی اهداف و فرضیات از الگوی خود رگرسیون برداری با وقفه توزیعی در فاصله زمانی 2008 تا 2021 به صورت فصلی استفاده شده است. بر اساس نتایج تخمین مدل های تحقیق فرضیه اول، دوم و فرضیه سوم تایید گردید. براین اساس، درآمد نفت و درآمد مالیاتی هر دو دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی عراق داشته اند و همچنین در تایید فرضیه سوم اثر درآمد نفتی بزرگ تر از درآمد مالیاتی بوده است که نشان می دهد، تامین مالی دولت عراق بیشتر از طریق درآمد نفتی بوده و نشان دهنده متکی بودن اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی هست. از طرفی، افزایش درآمد مالیاتی دولت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در بلندمدت برای برنامه ریزی بلندمدت در کشور عراق قابل تامل هست.

زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2666402 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!