مقایسه وضعیت کنترل قندخون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افسردگی تحت درمان با بوپروپیون یا ونلافاکسین: مطالعه کارآزمایی بالینی یک سو کور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

زمینه و هدف  این مطالعه با هدف مقایسه اثر بوپروپیون و ونلافاکسین در بیماران مبتلا به افسردگی و دیابت نوع 2 انجام شده است.
مواد و روش این مطالعه کارآزمایی کنترل شده تصادفی در کلینیک غدد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل بر روی بیماران مبتلا به افسردگی و دیابت نوع 2 انجام شد. شرکت کنندگان به دو گروه مطالعه تقسیم شدند و در بازه زمانی 3 ماهه پیگیری شدند. گروه اول به صورت روزانه 5/37 تا 150 ملیی گرم ونلافاکسین دریافت کردند، درحالی که گروه دوم 75 تا 300 میلی گرم روزانه بوپروپیون دریافت کردند. پیامدهای متغیر اولیه شامل شدت علایم افسردگی و مشخصات قندخون بیماران بود. علایم افسردگی از طریق پرسش نامه افسردگی بک ارزیابی شدند. داده ها از طریق نرم افزار SPSS نسخه 17 تحلیل شدند. مقادیر P کمتر از0/05 ازنظر آماری معنادار در نظر گرفته شدند.
یافته ها به طورکلی، 19 بیمار در گروه ونلافاکسین و 16 بیمار در گروه بوپروپیون پروتکل های مطالعه را تکمیل کردند. کاهش معنادار بالینی در علایم افسردگی در هر 2 گروه مشاهده شد. باوجوداین، تفاوت میان 2 گروه ازنظر آماری معنادار نبود  (P=0/342). ونلافاکسین موجب افزایش معنادار هموگلوبین گلیکوزیله (A1c) از 7/64 به 8/03 شد (P=0/04)؛ باوجوداین، این مقدار بیانگر کاهش از 7/35 به 7/23 در گروهی بود که بوپروپیون دریافت کردند (P=0/028).
نتیجه گیری گرچه ونلافاکسین قادر به کاهش علایم افسردگی بود، به عنوان دارویی مناسب برای درمان افسردگی در افراد مبتلا به دیابت، پیشنهاد نمی شود. باوجوداین، بوپروپیون می تواند به دلیل آثارش بر علایم افسردگی و کنترل گلیسمیک گزینه ای مناسب باشد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
316 تا 331
لینک کوتاه:
magiran.com/p2667344 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!