اثر مدیریت آبیاری بر عملکرد و بهره وری آب در روش های مختلف کشت برنج

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی تاثیر مدیریت آبیاری بر عملکرد و بهره وری آب در روش های مختلف کشت برنج، آزمایشی به صورت کرت‎های یک بار خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در منطقه لنجان اصفهان در سال 1398 به اجرا گذاشته شد. فاکتور اصلی، سه روش کاشت برنج شامل: متداول به عنوان شاهد (C1)، خشکه‎ کاری (C2) و نشاءکاری با آبیاری تلفیقی (C3) و فاکتور فرعی دو رقم برنج سازندگی و لاین امید بخش شماره 2 بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که ارقام مورد استفاده و هم‎چنین روش های مختلف آبیاری از نظر عملکرد دانه و مصرف آب تفاوت کاملا معنی داری (در سطح احتمال 1%) داشتند. با این وجود اثر متقابل روش‎های کاشت و ارقام معنی دار (در سطح احتمال 5%) نبود. روش کشت متداول با مصرف 21008/3 مترمکعب آب در هکتار که 70 درصد بیشتر از روش خشکه ‎کاری و 21 درصد بیشتر از روش نشاءکاری با آبیاری تلفیقی بود، بیشترین عملکرد دانه (4709/7 کیلوگرم ‎در هکتار) را داشت. این میزان 21 درصد بیشتر از تیمار (C2) و 37 درصد بیشتر از تیمار (C3) بود. در تیمار (C2) بهره ‎وری فیزیکی آب 0/314 کیلوگرم بر مترمکعب بود که 29 درصد بیشتر از تیمار (C1) و 11 درصد بیشتر از تیمار (C3) بود. بر اساس نتایج این تحقیق در شرایط بدون محدودیت آب، روش کاشت متداول و در شرایط محدودیت آب روش خشکه‎ کاری (C2) با رقم برنج سازندگی در مناطق برنج‎کاری استان اصفهان توصیه می‎شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
241 تا 251
لینک کوتاه:
magiran.com/p2667805 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!