پیش بینی بلوغ حرارتی در سازند کژدمی با روش های غیر مستقیم، با استفاده از نشانگر های لرزه ای در بخش مرکزی خلیج فارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله، یک روش برای پیش بینی بلوغ حرارتی سنگ منشا از روش های غیر مستقیم پیشنهاد شده است. داده های استفاده شده، نمودار های چاه پیمایی (نمودارهای نوترون، چگالی، مقاومت و صوتی) در 13 چاه و داده های لرزه ای در شش میدان در بخش مرکزی خلیج فارس اند. داده های چاه پیمایی و لرزه ای بسیار فراوان تر از داده های ژیوشیمی اند و بخش گسترده تری را نسبت به این داده ها در میدان های نفت و گاز پوشش می دهند. این مطالعه در دو مرحله اجرا می شود. ابتدا، مقدار بلوغ حرارتی در سازند کژدمی از نمودار های چاه پیمایی محاسبه و به عنوان یک اندیس در هر چاه ارایه می شود. در قدم بعدی، داده های حاصل از آنالیز های ژیوشیمی آلی برای اعتبار سنجی نتایج حاصل از پیش بینی بلوغ حرارتی استفاده می شوند. این داده ها شامل پیرولیز راک-اول در دو چاه است. در بخش دوم، داده های لرزه ای در یک مقطع دوبعدی در محل میدان های مدنظر پردازش و برای مدل سازی نمودار بلوغ حرارتی مطالعه قرار می شود. در این مرحله، نشانگر های لرزه ای از روش آنالیز رگرسیون چند نشانگری از داده های لرزه ای استخراج می شوند و محاسبه بلوغ حرارتی با استفاده از همین نشانگرها انجام می شود. این محاسبات از طریق آنالیز شبکه عصبی احتمالاتی انجام و در نتیجه آن، یک مقطع لرزه ای استخراج می شود که نشان دهنده تغییرات بلوغ حرارتی در سازند کژدمی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2668984 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!