نقش تغییرات نسبی سطح آب دریا بر دولومیتی شدن مخازن کربناته، مطالعه موردی: سازند آسماری

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مخزن الیگوسن-میوسن آسماری از جنبه‎‍های مختلف، به ویژه تخلخل و نفوذپذیری ناشی از دولومیتی شدن، تحت تاثیر ناهمگنی است. سازند آسماری در امتداد پلتفرم کربناته از نوع رمپ هموکلینال با شیب ملایم در زیرمحیط‎‍های رمپ داخلی، رمپ میانی، رمپ بیرونی و زیر محیط حوضه‎‍ای نهشته شده است. توزیع دولومیت در امتداد پلتفرم کربناته آسماری در میدان نفتی شادگان، یکنواخت و تصادفی نیست. 12 مجموعه رخساره‎‍ای به طور متغیر، تحت تاثیر دولومیتی شدن قرار گرفته و کیفیت مخزن را تحت تاثیر قرار داده‎‍اند. مجموعه رخساره‎‍های رمپ داخلی با درصد بیشتر و مجموعه رخساره‎‍های رمپ میانی و بیرونی، به طور متوسط تا کم دولومیتی شده‎‍اند. شش سکانس رسوبی رده سوم در توالی الیگوسن-میوسن شناسایی شد. این سکانس‎‍ها با مرزهای سکانسی با شواهد درخور توجهی از خروج از آب، دگرسانی دیاژنتیکی، شرایط اکسیدان و تغییر ناگهانی در رخساره یا عمق سنجی رخساره محدود می‎‍شوند. توزیع چینه‎‍ای مجموعه‎‍های رخساره‎‍ای نشان می‏دهد درصد دولومیت بیشتری در نزدیکی مرز سکانسی و همچنین در نهشته‎‍های HST تشکیل شده است. مدل اصلی دولومیتی شدن در پلتفرم کربناته آسماری، نشتی-برگشتی است، درنتیجه بیشترین درصد دولومیت در نزدیکی مرزهای سکانسی، زمانی در رخساره‎‍های ساحلی (رمپ داخلی) نهشته شده است که سطح نسبی آب دریا پایین بوده است و کمترین درصد دولومیت به صورت مخرب فابریک در رخساره‎‍های دور از ساحل و دولومیت انتخابی توسط فابریک، در نزدیکی MFS به دلیل سرعت پایین دولومیتی شدن و حجم کم سیالات دولومیت ساز، نهشته شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2668987 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!