بررسی خصوصیات بیوشیمیایی اسطوخودوس (Lavandula angustifolia L.) تحت تاثیر کاربرد نانوذرات فلزی در شرایط کشت بافت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی اثر برخی نانوذرات فلزی بر روی برخی خصوصیات بیوشیمیایی کالوس اسطوخدوس انجام شد. آزمایش در سال 1400 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تکاربرد نانوذرات فلزی به خصوص کاربرد همزمان آنها منجر به کاهش میزان مالون دی آلدیید و افزایش مقدار پرولین، قندهای محلول، فلاونویید و فنول گردید. بالاترین میزان قندهای محلول، فلاونویید و فنول به ترتیب به مقادیر 46/8، 8/3، 02/3 و 35/79 در تیمار کاربرد همزمان سه نانوذره حاصل گردید. براساس نتایج مشخص شد که محتوای پروتیین محلول و فعالیت آنزیمهای کاتالاز و پراکسیداز تحت تاثیر مثبت کاربرد نانوذرات فلزی قرار گرفت و کاربرد همزمان نانوذرات آهن و نقره منجر به حصول بالاترین میزان پروتیین محلول به مقدار 2/0 واحد بر گرم شد. این در حالی بود که بالاترین میزان فعالیت آنزیمهای کاتالاز (43/0 واحد بر گرم در دقیقه) و پراکسیداز (4/0 واحد بر گرم در دقیقه) به ترتیب در تیمارهای کاربرد همزمان هر سه نانوذره و کاربرد همزمان نانوذرات نقره و روی به دست آمد. براساس نتایج حاصل از این مطالعه مشخص شد که کاربرد همزمان نانوذرات فلزی با افزایش مقدار آنتی اکسیدانتهای غیر آنزیمی و همچنین افزایش فعالیت آنتی اکسیدانتهای آنزیمی منجر به افزایش سلامت سلولها و کاهش تولید مالون دی آلدیید شده و با کاهش اثرات منفی تنش اکسیداتیو در گیاه شرایط برای افزایش تولید رنگیزه های فتوسنتزی فراهم می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2669796 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!