بررسی تاثیر باورها و ارزش های ادراک شده از برند بر رفتار و نگرش مصرف کنندگان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

ارزیابی ذهنی مصرف کننده که با تفسیر و معنا مفاهیم اطلاعاتی در مورد محصول و خدمتی که دریافت می کند، ایجاد می شود. چراکه، مشتریان با مشاهده و ارزیابی اولیه محصول بلافاصله به بازخورد روانشناختی و برداشت از کیفیت محصول و خدمت در ذهن خود می پردازند. پژوهش‎ ‎حاضر با هدف بررسی تاثیر ادراکات مصرف کننده (باورهای ادراک شده از برند و ارزش های ادراک شده) بر رفتارها و نگرش های مصرف کنندگان لوازم خانگی خارجی در مشهد ‏انجام گرفته است. این پژوهش براساس هدف کاربردی و از جهت شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش مصرف کنندگان لوازم خانگی خارجی در شهر مشهد هستند که حجم نمونه براساس قاعده سرانگشتی 5 الی10تعداد گویه ها (10*23) 230نفر مشخص شد و پرسشنامه به روش غیر احتمالی در دسترس بین آنان توزیع گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد چونگ و کیم (2019) است که جهت تایید پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای روایی پرسشنامه از روایی صوری (تایید خبرگان) و روایی سازه (بارهای عاملی) استفاده گردید که مقادیر به دست آمده بیانگر تایید پایایی و روایی پرسشنامه است. همچنین، تحلیل داده ها به روش مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس نجام پذیرفت. ‎نتایج حاکی از آن است که‎ ادراکات مصرف کننده بر رفتارها و نگرش های مصرف کنندگان تاثیر مثبت و معناداری دارد. باورهای ادراک شده از برند بر وفاداری برند تاثیر معناداری نداشته اما بر قصد خرید و قصد خرید توصیه شده تاثیر مثبت معناداری دارد، و درنهایت ارزش های ادراک شده از برند بر وفاداری برند و قصد خرید تاثیر مثبت معناداری داشته، در حالی که بر قصد خرید توصیه شده تاثیر معناداری ندارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 102
لینک کوتاه:
magiran.com/p2670317 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!