انتخاب بهترین روش تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط با رویکرد ترکیبی از روش های تاپسیس و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف پژوهش حاضر رتبه بندی روش های تامین مالی شرکت های کوچک و متوسط است. گسترش روزافزون ابزارها و روش های تامین مالی، مدیران مالی را با تصمیم بسیار مهمی مواجه ساخته است که چه ابزار مالی می تواند در تامین احتیاجات مالی شرکت راهگشا باشد. در این مقاله با روش های تاپسیس و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی عامل های تاثیرگذار بر انتخاب روش تامین مالی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به فاکتورهای موجود اولویت بندی گردید. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و نمونه تحقیق از میان مدیران مالی شرکت های مختلف کوچک و متوسط انتخاب شده است که 31 نفر از صاحب نظران به تعیین شاخص ها و زیرشاخص ها و تکمیل پرسشنامه های تکنیک فرآیند سلسله مراتبی شامل ماتریس های مقایسات زوجی و پرسشنامه های تکنیک تاپسیس اقدام کردند و نتایج حاصل از آن ها استفاده شده است. طبق بررسی های انجام شده در ادبیات موضوع عامل های تاثیرگذار برای انتخاب روش تامین مالی به صورت کلی در دو دسته عوامل منبع تامین مالی شونده و عوامل منبع تامین کننده تقسیم بندی می کردند که در این پژوهش انواع روش های تامین مالی در هفت گروه تعریف شده اند. نتایج نشان می دهد که معیار سود نسبت به سایر معیارها برتری دارد و همچنین روش مالی فاکتورینگ نسبت به سایر روش های مالی دارای اولویت است. البته قابل ذکر است که شرایط مدیران مالی و همچنین شرکت های مربوطه در هنگام تصمیم گیری بر انتخاب نوع روش تامین مالی بسیار تاثیرگذار است.

زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2670546 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!