ارتباط بین مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و ریسک سقوط سهام (رهیافت داده های تابلویی پویا)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ریسک سقوط قیمت سهام یکی از مباحث و موضوعات مورد توجه پژوهشگران بازار سرمایه بوده است. از آنجا که رسالت اصلی نهادهای ناظر، صیانت از حقوق سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی است؛ لذا بررسی عوامل موثر بر ریسک سقوط قیمت سهام حایز اهمیت است. در این میان حاکمیت شرکتی و مدیریت سود مهم ترین ابزار کاهش ریسک سقوط سهام است؛ بنابراین هدف اصلی این مطالعه تبیین ارتباط بین مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و ریسک سقوط قیمت سهام در 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1400-1395 است. برای دستیابی به این هدف، الگوی تجربی تحقیق به روش داده های تابلویی پویا برآورد شد. نتایج تخمین مدل دلالت بر ارتباط معکوس و معنی دار بین حاکمیت شرکتی و مدیریت واقعی سود با ریسک سقوط سهام داشته و حاکمیت شرکتی ارتباط بین مدیریت سود واقعی و ریسک سقوط سهام را تضعیف می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 97
لینک کوتاه:
magiran.com/p2670548 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!