شناسایی موانع توسعه اقتصاد دیجیتال روستایی (مطالعه موردی: استان گیلان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

توسعه اقتصاد دیجیتال روستایی به عنوان یکی از مهم ترین مسایل مطرح در ایران بیان شده است. استان گیلان نیز از جمله مناطقی است که به دلیل داشتن پتانسیل های بالقوه برای توسعه اقتصاد دیجیتال روستایی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع توسعه اقتصاد دیجیتال روستایی در استان گیلان است. این پژوهش از نظر هدف اکتشافی است. در این پژوهش در ابتدا موانع موجود در زمینه پژوهش از طریق روش کیفی تحلیل مضمون از ادبیات و مبانی نظری تحقیق و تعداد 32 مصاحبه نیمه ساختاریافته اکتشافی پیرامون موضوع استخراج شده است. سپس با استفاده از روش وزن دهی آنتروپی شانون به مدل سازی ساختاری روابط بین اجزا پرداخته شده است. روش تحلیل به این گونه بود که داده های کیفی حاصل مصاحبه های نیمه ساختاریافته در مرحله اول، با استفاده از روش تحلیل مضمون به کمک نرم افزار مکس کیودا 2020 تحلیل، سپس پس از ایجاد کدهای اولیه به مقوله های کلی تر دسته بندی شدند. جامعه آماری تحقیق، 91 نفر از خبرگان و کارآفرینان، شتاب دهنده در زمینه فعالیت های روستایی، اساتید دانشگاه، مدیران و کارآفرینان با تجربه به موضوع اقتصاد دیجیتال هستند. به منظور انتخاب نمونه های تحقیق و تشکیل پانل صاحب نظران از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. در این پژوهش نیز طی مصاحبه با 32 نفر از افراد خبره به اشباع نظری رسید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهم ترین موانع موجود در بحث اقتصاد دیجیتال روستایی در استان گیلان شامل مواردی چون عدم دسترسی به زیرساخت های فنی و ارتباطی مطلوب، کمبود آموزش های مورد نیاز برای استفاده از فناوری های دیجیتال، نبود سیاست های موثر و هماهنگ برای توسعه اقتصاد دیجیتال و عدم دسترسی به منابع مالی و اعتبارات مناسب برای سرمایه گذاری در این حوزه است.

زبان:
فارسی
صفحات:
155 تا 189
لینک کوتاه:
magiran.com/p2670551 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!