بررسی ویژگی های مورفولوژیکی، آناتومیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی چوچاق (Eryngium caucasicum Trautv.)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

Eryngium caucasicum (چوچاق) از خانواده Apiacea بومی نواحی شمالی ایران با خاصیت دارویی و غذایی قابل توجهی است. در این پژوهش ویژگی های مورفولوژیکی و آناتومیکی برگ ، دم برگ، ساقه و ریشه چوچاق با میکروسکوپ نوری، همچنین میزان فنل، فلاونویید، فعالیت آنتی اکسیدانی با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر و آنالیز ترکیبات اسانس بخش هوایی با استفاده از دستگاه GC و GCMS ارزیابی شد. بررسی ها نشان داد مزوفیل برگ های گیاه دو لپه ای چوچاق در دو طرف ناحیه فوقانی و تحتانی برگ زیر اپیدرم از پارانشیم نردبانی و در مرکز پارانشیم اسفنجی وجود دارد. همچنین آرایش مشخص بافت مکانیکی کلانشیم، به ویژه در برگ ها، چین و چروک های مشخص در کوتیکول برگ نیز دیده می شود. ساقه و دمگل دارای شیارهای طولی و سلول های کلانشیم هستند. آیرانشیم در ساقه و ریشه وجود دارد، ولی اسکلرانشیم در هیچ یک از قسمت های مورد مطالعه گیاه دیده نشد. ذرات اگزالات کلسیم و کانال هال های ترشحی در تمام قسمت های مورد مطالعه مشاهده شد. اندام هوایی چوچاق دارای 9/53 میلی گرم درگرم ماده خشک فلاونویید، 79/48 میلی گرم در گرم ماده خشک فنل و 97/62 درصد فعالیت آنتی اکسیدانی بود. میزان اسانس استخراج شده از اندام های هوایی 37 درصد و عمده ترین ترکیبات موجود در اسانس شامل Piperitone (78/48 درصد)، ß-Sesquiphellandrene (64/12 درصد)، (Z)-Falcarinol (85/7 درصد) و (Z)-ß-Farnesene (36/6 درصد) بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
299 تا 314
لینک کوتاه:
magiran.com/p2670699 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!