طراحی و ساخت زیرآرایه صفحه ای برای آنتن آرایه ی همدیس جهتی در لینک ارسال داده ی ماهواره

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله طراحی و ساخت آنتن آرایه ای مسطح فشرده با بهره ی زیاد برای ارسال داده های ماهواره در باند X ارایه شده است. با توجه به الزمات ماموریت ماهواره های تصویربرداری و نیاز به چرخش پرتوی آنتن در راستای دلخواه بدون استفاده از ساز و کار مکانیکی، آنتن آرایه ی همدیس یکی از بهترین گزینه ها به شمار می رود. براساس تحلیل های صورت گرفته در این پژوهش، ساختار چندوجهی عملکرد مناسبی داشته و آرایه ی همدیس به صورت 6 وجهی طراحی شده است. زیرآرایه های صفحه ای طراحی شده متشکل از 8 المان پچ دایروی، با بهره بالا و شبکه تغذیه مناسب است که قابلیت بکارگیری در این ساختارها را دارد. زیرآرایه ی صفحه ای مورد نظر پس از شبیه سازی، ساخته و نتایج مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج به دست آمده، طراحی انجام شده جهت رسیدن به آرایه همدیس براساس ابعاد در اختیار بر روی سازه ی ماهواره مناسب می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2670902 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!