شناسایی عوامل موثر بر کیفیت آموزش های مهارتی در مراکز آموزشی فرماندهی مرزبانی فراجا (مطالعه موردی: مرکز آموزش شهید رجایی کرمانشاه)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در عصر امروزی، آموزش های تخصصی و مبتنی بر مهارت به طور فزاینده ای در حال تبدیل شدن به یک زمینه تحقیقاتی مهم هستند. ازاین رو هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر کیفیت آموزش مهارتی در مرکز آموزش شهید رجایی کرمانشاه بوده است. تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت داده ها و شیوه اجرا، از نوع پژوهش های کیفی از نوع تحلیل مضمون است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است. مشارکت کنندگان در تحقیق 17 نفر از فرماندهان، مدیران و خبرگان مرکز آموزش تا رسیدن به اشباع نظری و به صورت نمونه گیری هدفمند بوده است. تجزیه تحلیل داده ها حاصل از مصاحبه ها در سه مرحله مضامین پایه ای، مضامین سازمان دهنده، مضامین فراگیر کدگذاری شده است. یافته ها نشان داد که عوامل موثر بر کیفیت آموزش مهارتی دارای 105 مفهوم پایه، 20 مفهوم سازمان دهنده و 7 مفهوم فراگیر شامل ویژگی های مدرسان، فراگیران، نیازسنجی آموزشی، محیط آموزش، محتوای آموزشی، وسایل کمک آموزشی و نظارت آموزشی می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که برای اجرای موفقیت آمیز آموزش های مهارتی و اثربخش و کاربردی نمودن آموزش ها ارایه شده در مرکز آموزش بهتر است فرماندهان و مدیران اجرایی، بر اساس مولفه های بومی شناسایی شده الزامات و زیرساخت های موردنیاز را برای پیاده سازی آموزش های مهارتی تهیه و با برنامه ریزی درست و صحیح مورداستفاده قرار دهند.

زبان:
فارسی
صفحات:
23 تا 41
لینک کوتاه:
magiran.com/p2672664 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!