ارتباط بین رفتارهای سیاسی و تفکر استرتژیک با رفتارهای منافقانه در معلمان تربیت بدنی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این تحقیق، تعیین ارتباط بین رفتارهای سیاسی و تفکر استرتژیک با رفتارهای منافقانه در معلمان تربیت بدنی شهرستان کازرون بود. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی و همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق، تمامی معلمان تربیت بدنی شهرستان کازرون به تعداد 97نفر بود، که از این تعداد 83 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری کل شمار با محقق همکاری کردند.ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های استاندارد رفتارهای سیاسی دوبرین (1978)، تفکر استراتژیک گلدمن (2005) و رفتارهای منافقانه دانایی فرد و همکاران (1392) بود. برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی و برای تجزیه استنباطی داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین رفتارهای سیاسی و رفتارهای منافقانه رابطه ی مثبت و معناداری و بین تفکر استراتژیک و رفتارهای منافقانه رابطه ی منفی و معناداری وجود داشت و همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که رفتارهای سیاسی و تفکر استراتژیک قابلیت پیش بین معنادار رفتارهای منافقانه آزمودنی ها را دارد (01/P ≤p). قیق نشان داد که بین رفتارهای سیاسی و رفتارهای منافقانه رابطه ی مثبت و معناداری و بین تفکر استراتژیک و رفتارهای منافقانه رابطه ی منفی و معناداری وجود داشت و همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که رفتارهای سیاسی و تفکر استراتژیک قابلیت پیش بین معنادار رفتارهای منافقانه آزمودنی ها را دارد (01/0  ≤p). قیق نشان داد که بین رفتارهای سیاسی و رفتارهای منافقانه رابطه ی مثبت و معناداری و بین تفکر استراتژیک و رفتارهای منافقانه رابطه ی منفی و معناداری وجود داشت و همچنین نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که رفتارهای سیاسی و تفکر استراتژیک قابلیت پیش بین معنادار رفتارهای منافقانه آزمودنی ها را دارد (01/0 ≤p). قیق نشان داد که بین رفتارهای سیاسی و رفتارهای منافقانه رابطه ی مثبت و معناداری و بین تفکر استراتژیک بین تفکر استراتژی می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
147 تا 156
لینک کوتاه:
magiran.com/p2673180 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!