طراحی و آزمون مدل ساختاری اعتیاد به بازی های آنلاین بر اساس سیستم های مغزی رفتاری و باورهای فراشناختی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

 اعتیاد به بازی های آنلاین بر سلامت جسمی و روانی نوجوانان تاثیر منفی می گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گر باورهای فراشناختی در رابطه ی سیستم های مغزی رفتاری با اعتیاد به بازی های آنلاین انجام شد.

مواد و روش ها

 این پژوهش از نوع توصیفی و هم بستگی است. جامعه ی آماری شامل تمام دانش آموزان (نوجوانان) دختر و پسر دوره ی اول متوسطه ی منطقه ی آموزش و پرورش بستک هرمزگان بود که در سال تحصیلی 1401-1400 به تحصیل اشتغال داشتند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، تعداد 350 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسش نامه های سیستم های بازداری/فعال ساز رفتاری، مقیاس فراشناخت بازی های آنلاین و اعتیاد به بازی های آنلاین پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از مدل سازی ساختاری استفاده شد.

یافته ها

 نتایج نشان داد که سیستم های فعال ساز رفتاری و سیستم های بازداری رفتاری به ترتیب، با مقدار ضریب 0/41 و 0/32، به صورت مستقیم، با اعتیاد به بازی های آنلاین ارتباط معناداری دارند (0/001< P). همچنین، سیستم های فعال ساز رفتاری و سیستم های بازداری رفتاری به ترتیب، با مقدار ضریب 0/18 و 0/13 و میانجی گری باورهای فراشناختی به صورت غیرمستقیم، با اعتیاد به بازی های آنلاین ارتباط معناداری دارند (0/001< P).

نتیجه گیری

 درمانگران و متخصصان به منظور کاهش اعتیاد به بازی های آنلاین باید از یک سو، سیستم های مغزی رفتاری افراد را بررسی و ارزیابی کنند و از سوی دیگر، ضمن چالش های شناختی و گذشته نگر، به دنبال کاهش مکانیسم باورهای فراشناختی ناسازگار باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
263 تا 275
لینک کوتاه:
magiran.com/p2673355 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!