بررسی پارامترهای کیفی آب های زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آمار (مطالعه موردی: دشت مشهد)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مدیریت بهینه منابع آبی و حفظ کیفیت آن، به وجود داده هایی در زمینه موقعیت، مقدار و پراکنش عوامل شیمیایی آب در یک منطقه جغرافیایی معین نیاز دارد. انتخاب و دقت روش های مناسب پهنه بندی و تهیه نقشه تغییرات ویژگی های کیفی آب های زیرزمینی، به شرایط منطقه و وجود آمار و داده های کافی در آن بستگی دارد. هدف از اجرای این پژوهش، تعیین مناسب ترین روش میان یابی و تحلیل مکانی مولفه های کیفی  کلر، هدایت الکتریکی، سولفات، غلظت املاح محلول، نسبت جذب سدیم و سختی آب های زیرزمینی دشت مشهد است. در این مطالعه، ابتدا داده های کیفی 177 حلقه چاه با توجه به پراکنش و صحت آنها در دو سال متوالی (1393-1392) انتخاب شد، سپس کنترل و بازسازی داده ها صورت گرفت. آزمون کلوموگراف اسمیرنوف نشان داد که داده ها نرمال نبود و در نتیجه برای نرمال سازی آنها، از داده ها لگاریتم گرفته شد. سپس با استفاده از نرم افزار GS+ ، بهترین مدل واریوگرام به ساختار فضایی داده ها برازش داده شد. میزان دقت پارامتر های کیفی آب زیرزمینی در سه روش کریجینگ، کوکریجینگ و عکس فاصله ارزیابی شد و نتایج حاصل از محاسبه میزان دقت نشان داد که روش کوکریجینگ، دقت بالاتر و میزان خطای کمتر دارد. ساختار مکانی ویژگی های مورد مطالعه از مدل نمایی و کروی، خطی با دامنه تاثیر 96561 تا 17110000 متر و حدود آستانه 965/0 تا 65/5 تبعیت کرد و کلاس وابستگی مکانی در محدوده 0 تا 87/0 قرار گرفت. در نهایت، نقشه های پهنه بندی پارامتر های کیفی آب به وسیله نرم افزار GIS تهیه شد. تمرکز جمعیت در نواحی جنوبی و بهره وری بیش از حد چاه ها و خشکسالی های اخیر، سبب شد میزان مولفه های کیفی در جنوب منطقه مورد مطالعه بیشترین مقدار را داشته باشد. با توجه به تشکیلات زمین شناسی و نوع سنگ ها در شمال غربی و جنوب شرقی، غلظت کلسیم، پتاسیم، سدیم، کلر و درصد تبخیر و تعرق و دما بیشتر مشهود است.

زبان:
فارسی
صفحات:
256 تا 272
لینک کوتاه:
magiran.com/p2674545 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!